Dayanıksız binayı mahkeme yıkacak

Dayanıksız binaların yıkılması için

mülk sahiplerinin yüzde 51’inin rızası yetecek,

 

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK  

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yapı Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal Dayanak

Madde 2-(1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 3-(1) Yapı Kontrol Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Kontrol Bürosu, Yıkım Uygulama Bürosu, Keşif İhale Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürosundan oluşur.

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu yönetmelikte geçen;

Belediye: Çankaya Belediyesini,

Başkanlık: Çankaya Belediye Başkanlığını,

Müdürlük: Yapı Kontrol Müdürlüğünü,

Personel: Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

Madde 5-(1) Yapı Kontrol Müdürlüğü;

a)Belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan bölgelerde imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek ve tasfiyesini sağlamak, yıkımı ile ilgili alınan Belediye Encümen kararlarını uygulamak,

b)1/1000 ölçekli imar planı bulunan alanlardaki imar mevzuatına aykırı yapıların yıkımı ile ilgili alınan Belediye Encümen kararlarını uygulamak,

c)İmarlı-imarsız tüm alanlarda kamu arsa ve arazileri üzerindeki gecekondu yapımını önlemek ve tasfiyesini sağlamak,

ç)İmar mevzuatına aykırı yapı ve gecekonduların yıkım programlarını yapmak, ilgili müdürlük ve kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

d)Yıkım masraflarının ilgililerinden tahsilini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

e)Belediyemiz olanakları ile yapılamayan yıkım işlerini ihale yoluyla yaptırmak.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu

Madde 6-(1) Yapı Kontrol Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a)Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c)Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimlerini yapmak,

ç)Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

d)İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

e)Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

f)Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

g)Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ğ)Harcama yetkilisi olarak,5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

h)İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ı)Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

i)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Üst Sorumlunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7-(1) Üst Sorumlu;

a)Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b)Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.

c)Müdürüne karşı sorumludur.

Büro Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8-(1) Büro Sorumlusu;

a)Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b)Büroya ait iş ve işlemlerden Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.

Kontrol Bürosu

Madde 9-(1)Kontrol Bürosu;

a)1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan bölgelerde imar mevzuatına aykırı yapı ve gecekondu yapılmasını önlemek için düzenli takip yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

b)1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan bölgelerdeki imar mevzuatına aykırı yapıların tespiti halinde inşaatı durdurmak, yapı tatil zabıtları düzenleyerek mühürlemek, mühür fekki yapılması durumunda ilgili kurumlara bildirmek,

c)İmar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili tutulan zabıt ve raporların 3194 sayılı yasaya göre Encümen Kararına bağlanması için Başkanlık Makamına sunmak, Belediye Encümenince verilen kararların ilgilisine tebliğini sağlamak,

ç)Encümen Kararında belirtilen para cezalarının tahsil edilmesi için ilgilisine tebliğini takiben Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,

d)İmar mevzuatına aykırı yapı yapanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun imar kirliliğine neden olunması hakkındaki maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak,

e)Yıkımla ilgili Encümen Kararlarını tebliğini takiben Yıkım Uygulama Bürosuna göndermek,

f)Kamu arazisi üzerine bulunan ve 775 sayılı yasa ile ilgili diğer yasalara göre hak sahibi niteliği taşımadığı anlaşılan gecekondu dosyalarını Yıkım Uygulama Bürosuna göndermek,

g)Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerden gelen taleplere yanıt vermek, Hukuk İşleri Müdürlüğüne zamanında savunma, bilgi-belge göndermek,

h)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Yıkım Uygulama Bürosu

Madde 10-(1)Yıkım Uygulama Bürosu;

a)İmarlı ve imarsız alanda imar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili alınan Belediye Encümen Kararlarını uygulamak amacı ile yıkım programları yapmak,

b)İlgili yasalara göre hak sahibi niteliği taşımayan gecekonduların yıkım programları yapmak,

c)Yıkım programını ilgili kurumlara(Çankaya Kaymakamlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, ASKİ-BEDAŞ vb.) ve ilgilisine bildirmek,

ç)Yıkım programında bulunan yapıların yıkımında çevre-çalışma güvenlik önlemlerini aldırmak, fotoğraf-video vb. ile görüntülü tespit yapmak, yıkımı tamamlayıp tutanak altına almak,

d)Yıkımı uygulanan Encümen kararlarından gerekenler hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğüne ve Cumhuriyet Savcılığına bilgi vermek,

e)Yıkımı Encümen Kararına bağlanan imar mevzuatına aykırı yapıların dosyalarını, yıkım masraflarının tespiti için Keşif İhale Bürosuna göndermek,

f)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Keşif İhale Bürosu

Madde 11-(1)Keşif İhale Bürosu;

a)Yıkım Uygulama Bürosu tarafından gerçekleştirilen yıkıma konu hususların metrajını çıkarmak, masrafları hesaplayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

b)Belediye olanakları ile yıkımı yapılamayacak dosyaların keşfini, şartname ve sözleşmelerini hazırlayarak ihale onayı almak ve ihaleyi gerçekleştirmek,

c)Sözleşmesi yapılan yıkım ihaleleri için Kontrol Grubu oluşturmak, yer teslimi ve işe başlama işlemlerini gerçekleştirmek,

ç)Şartname ve eklerine göre gerçekleştirilen yıkım işlemlerinin geçici ve kesin kabullerini yapmak üzere Kabul Heyetleri oluşturmak,

d)Araf kesin hak ediş işlemlerini yürütecek Hakediş ve İnceleme Grubu oluşturmak,

e)İhale sürecindeki tüm işlemleri yürürlükteki ihale mevzuatına göre yürütmek,

f)Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir,

İdari ve Mali İşler Bürosu

Madde 12-(1)İdari ve Mali İşler Bürosu;

a)Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b)Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c)Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

ç)Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

d)Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

e)İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak, yıkım ihaleleri ile ilgili yazışma vb. işlemleri Teknik Büroların sorumluluğunda yerine getirmek,

f)Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

g)Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 13-(1)Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde14-(1)Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Belediye Başkanı yürütür.

 

Dayanıksız binaların yıkılması için mülk sahiplerinin yüzde 51’inin rızası yetecek

Van depreminin ardından Başbakan Tayyip Erdoğan ‘ın startını verdiği ve ayrıntılarını Habertürk’ün duyurduğu 100 milyar dolarlık kentsel dönüşüm projesinin ayrıntıları netleşiyor. Bürokratların hazırladığı taslak çalışmaya göre; dayanıksızçürük binalarda oturan vatandaşları ikna edebilmek için, “izaleişüyu” formülü geliştirildi. Çalışmaya göre; dayanıksız bir binada oturan hak sahiplerinin yüzde 51’inin rızasını almak suretiyle kat irtifakı/kat mülkiyeti bozulacak. Uzmanlar, böyle bir durumda yeni hisselendirmenin, arsa

üzerinden yapılabileceğini dile getiriyor. Yani 10 daireli bir binada, 6 daire sahibinin rızası olursa, ortaklığın giderilmesi (izaleişüyu) davası açılarak bu binaların yıkılması sağlanabilecek. Devletin, kamu hizmeti ve sit alanları dışında kamulaştırma hakkı olmadığı için kalan yüzde 49’luk kısım, KİPTAŞ gibi belediye şirketleri ya da kamu sermayeli şirketler tarafından satın alınacak. Ya da arsa üzerinden hisselendirme yapılacağı için iki ayrı parsel oluşturulacak ve yeni bina, buna göre inşa edilecek. Uzmanlar, binanın yıkılmasını istemeyen mülk sahipleri tarafından mağduriyet davası açılabileceğini, bunun önüne geçebilmek için yasa değişikliğinin şart olduğu konusunda birleşiyor.

 

‘YÜZDE 65 YETER’

Çalışmayı hazırlayan bürokratlar kentsel dönüşümde halkın yüzde 100 desteğinin ve katılımının sağlanmasının mümkün olmadığını belirtirken, yüzde 65-70 destek sağlandığında sorunsuz bir şekilde dönüşümün başlatılabileceğini söyledi.

 

ÖNCELİK GECEKONDUYA

Kentsel dönüşüm; İstanbul , Kocaeli , Bursa, Bolu, Düzce, EskiŞehir, Çanakkale, İzmir ‘den başlayacak. Yapılardaki yıkım ve dönüşüm sırası ise şöyle olacak:

Kaçak yapılaşmış alanların dönüştürülmesi,

Gecekonduların ve salaş yapıların dönüştürülmesi,

Doğal afetlerden doğrudan etkilenecek olan sakıncalı alanlarda bulunan konutların dönüştürülmesi,