KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMESİ

 

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ….. ili, ……. İlçesi, …….. Mahallesi, ….. Sokağında kain imarın … ada, ….

parselini teşkil eden taşınmazın malikleri ………… ile diğer taraftan müteahhitler

…………………. arasında aşağıdaki şartlarla bir inşaat sözleşmesi yapılmıştır.

Bu Sözleşmede taraflardan taşınmaz malikleri (Mal sahibi) ve müteahhitler (Müteahhit) olarak anılacaklardır.

1- Konu: Sözleşmenin konusu, imarın ……. ada, ……. parselinde mevcut üç katlı betonarme binanın müteahhit tarafından yıkılması,

yerine mal sahibinin isteği doğrultusunda çizilecek projeye göre yeni bir binanın yine müteahhit tarafından inşasıdır.

Yapılacak binada dört mağaza ve apartman girişini havi bir zemin kat, mağazalarla irtibatlı dört ticari depoyu havi birinci bodrum kat,

kalorifer dairesi, hidrofor, yakıt deposu ve sığınağı havi ikinci bodrum kat ile her katta iki daireye havi beş normal kat olacaktır.

Kapıcı Dairesi Projenin tanzimine göre birinci veya ikinci bodrum katta yapılacaktır.

2- Yer Teslimi: Taşınmaz müteahhide mal sahibi tarafından boş olarak teslim edilecektir.

3- İnşaatın Niteliği: İnşaat, bu Sözleşmeye ve onun ayrılmaz bir parçası olan ekli teknik şartname esaslarına göre yapılacaktır.

4- Binanın Bölüşülmesi: Yapılacak bina mal sahibi ve müteahhit arasında yarı yarıya bölüşülecektir.

Bu bölüşmede iki mağaza ile üzerine isabet edecek 5 daire birinci grup ve diğer mağazalar ile üzerine isabet edecek

5 daire ikinci grup sayılacak ve bu iki gruptan birini tercih hakkı mal sahibine ait olacaktır.

Proje düzenlenirken gruplar arasında denge sağlanacaktır.

5- Yıkım, Hafriyat ve İnşaatta sorumluluk: Mevcut binanın yıkımı ile hafriyat ve yeni binanın

yapımı sırasında veya yapımından ötürü komşulara veya diğer üçüncü kişilere verilecek her çeşit zararlar

ile iş kazalarından doğacak zararlardan müteahhit sorumludur.

Mal sahibi aleyhine bu nedenle bir dava açıldığında bu dava müteahhide ihbar edilir.

Bu takdirde müteahhit mal sahibi makamına kaim olarak davayı takip eder.

6- Giderler: İnşaat için gerekli her çeşit malzeme bedelleri, işçilik ücretleri,

proje giderleri, sigorta primleri ve cezalar, vekâlet ve tapu giderleri,

cins tashihi ile kat irtifak ve mülkiyeti tesisi giderleri ve her çeşit vergi, resim ve harçlar,

bu sözleşmede aksine bir hüküm olmadıkça müteahhide aittir.

7- Vergiler: 2010 yılı dahil olmak kaydı ile emlak vergisi, …………………vergileri mal sahibi ve müteahhit arasında eşit olarak bölüşülecektir.

Ancak bunlardan arsa sahibinin payına düşeni de önce müteahhit ilgili idareye verecek ve iş bittikten

sonra mal sahibi bu borcunu müteahhit ilgili idareye verecek ve iş bittikten sonra mal sahibi bu borcunu müteahhide ödeyecektir.

Müteahhit, bu ödemeyi yapmazdan en az 3 gün önce İdareye karşı ihtirazi kayıt dermeyan edebilmesi

için durumdan mal sahibini haberdar edecektir. İleride bunların geri verilmesi halinde,

geri verilecek miktar mal sahibi ve müteahhit arasında eşit olarak bölüşülecektir.

Müteahhide ait bağımsız bölümlerin satışından ötürü mal sahibi adına gerçekleşecek

………………………………… vergisi ve ………………………… vergisi müteahhide aittir.

Arsa sahiplerine kalan bağımsız bölümlerin ………………. vergisi ile …………………….. vergisi kendisine aittir.

Ancak, mevcut betonarme bina yıkıldıktan sonra taşınmazın cinsi arsaya çevrildiğinde değeri

………………. lira gösterileceğinden müteahhidin kendisine ait bağımsız bölümleri arsa olarak

başkalarına satışında bunların tamamının satış bedellerinin toplamı ………………………. liraya ulaşacaktır.

8- Müteahhide ait bağımsız bölümlerin satışları: Cins tashihinin yapılmasından ve kat irtifakının kurulmasından sonra mal sahibi,

zemin hariç birinci kat tavan betonunun dökülmesiyle iki adet dairenin, çatı betonunun dökülmesiyle bir adet dairenin,

duvarların örülmesi ve doğrama kasalarının takılmasıyla iki adet dairenin, iç ve dış kaba ve ince sıvalar ile kalorifer ve

sıhhi tesisatın başlamasında mağazanın, doğramaların tamamen takılması, fayans ve döşemelerin tamamlanması ve sıhhi

müteahhit tarafından istenildikçe satışın her kademesi için arsa sahibi, müteahhide vekâlet verecektir.

Kat irtifakının kurulması için gerekli belgeleri müteahhit hazırlayacaktır.

9- Bedelin Değişmeyeceği: Evvelce tahmin olunamayan veya tahmin olunup da iki tarafça nazara alınmayan

haller ve özellikle malzeme fiyatları ve işçi ücretlerindeki artışlar için yapılmasına engel olursa veya yapılmasını

son derecede işgal ederse, müteahhit bedelin artırılmasını veya Sözleşmenin feshini yahut şartlarda bir değişiklik yapılmasını isteyemez.

Müteahhit, her ne olursa olsun işi kararlaştırılan bedelle yapmağa mecburdur.

10- Başkasına devir yasağı: Müteahhit aldığı işi başkasına devredemez; vekâleten de olsa başkasına yaptıramaz.

Aksi halde mal sahibi Sözleşmeyi feshe yetkilidir.

11- İşin Teslimi: Müteahhit yer tesliminden itibaren en geç ……..ay içerisinde yapı kullanma izin belgesini

almaya hazır olacak biçimde işi bitirmeye ve mal sahibine teslime mecburdur.

Ancak yer teslimi inşaat mevsimi bittikten sonra yapılırsa bu süre, yeni inşaat mevsimine girildiğinde başlar.

İnşaat mevsiminden amaç, o yılki don olayının bitmesiyle başlaması arasında geçen süredir.

İşin bitirilmesinden amaç ise, suyun, havagazının, elektriğin bağlanmaya hazır olması,

kanalizasyon irtibatının sağlanması, asansör ve hidrofor tesisatının projesine uygun olarak yapılmış olması,

teknik şartnameye göre bütün tesislerin tamamlanmış bulunması ve territuvarın düzenlenmesidir.

12- Eksik ve Kusurlu İşler: Yapılacak binadaki eksik ve kusurlu işlerden dolayı müteahhit sorumludur.

Mal sahibine kalan bağımsız bölümlerle ortak yerlerde, işin teslimi veya kabulünden sonra çıkacak eksik ve

kusurlu işler bunlar hemen ihbar edilmemiş olsa bile, müteahhit bunların bedelsiz olarak tamamlayacak veya düzeltecektir.

Müteahhidin sattığı bağımsız bölümlerin alıcıları tarafından eksik ve kusurlu işlerden veya satış ile ilgili her

çeşit uyuşmazlıklardan dolayı mal sahibine yöneltilecek bütün iddialardan müteahhit sorumludur.

Mal sahibi aleyhine bu nedenle açılacak davalarda da 5 inci madde hükmü uygulanır.

13- Geç Teslim: Müteahhit 11 inci maddede gösterilen günde ve şekilde işi bitirip teslim edemediği takdirde

kira yoksunluğu olarak mal sahibine her ay için ……………….-TL (………..Türk Lirası) gecikme tazminatı vermeye mecburdur.

Bu gecikme üç ayı geçtiği takdirde mal sahibi, sözleşmeyi feshederek yoksun kaldığı gerçek kira karşılığını ve diğer zarar

ve ziyanını istemek ve ayrıca eksik ve kusurlu işleri müteahhit hesabına tamamlattırmak ve düzeltmek hakkına sahiptir.

14- İnşaat Sırasında Kontrol: Mimari proje ile betonarme, kalorifer, elektrik, havagazı ve su tesisat projelerinin birer

ozalit kopyesi mal sahibine verilecektir. Mal sahibi bir fen adamı eli ile inşaatın sözleşme ve teknik şartname ile projelere

uygun yapılıp yapılmadığını her zaman kontrol ettirebilir.

Aykırı olan hususları müteahhit derhal uygun hale getirmeğe, yanlışlıkları düzeltmeğe ve malzemeyi değiştirmeğe mecburdur.

15- Diğer bazı şartlar: Apartmanın adı ………………………….. olacaktır.

Apartmanın girişine reklam, ilân ve camekan gibi tesisler konulmayacaktır.

Yönetim Planı tarafların ittifakıyla yapılacak ve bu plan düzenlenmeden satış yapılmayacak ve alıcıların planı kabulleri müteahhitçe sağlanacaktır.

Kapıcı tarafların ittifakıyla tutulacaktır.

16- Özel Vekâlet: İnşaat dolayısıyla İmar Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Elektrik ve Havagazı İşletmesi Müdürlüğüne,

cins tashihi ve kat irtifakının kurulması ile sınırlı olarak Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılması gerekli müracaatlar için mal sahibi,

müteahhide özel bir vekâlet verecektir.

17- Mes’uluyetin müteselsil olacağı: Müteahhitlerin mal sahibine karşı mes’uliyeti müteselsilendir.

18- Tebligat adresi: Mal sahibinin adresi …………………………. ve müteahhidin adresi …………………………. dir.

19- Uyuşmazlıkların çözümlenmesi: Uyuşmazlık halinde … ……………………….

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Bu sözleşme …/…/…… gününde akdedilmiştir. Mal sahipleri Müteahhitler …………………………………………..

.. ………………………………………….. …..

TEKNİK ŞARTNAME

1- Bina, arsanın azami inşaat sahası ve kanuni çıkma haklarından yararlanmak suretiyle yapılacaktır ve betonarme,

karkas, doğalgazlı, asansörlü ve hidroforlu olacaktır.

2- Bina taşıyıcı sistemi, betonarme karkas olarak Bayındırlık Bakanlığının teknik ve statik şartnamelerine uyularak hesap ve inşa edilecektir.

İnşaatın beton kısımlarında ………………… tarafından üretilen betonlar kullanılacaktır.

Binanın yapımında ……………. marka kalıplar kullanılacaktır.. 3- İç ve dış duvarlar Çorum#8217;daki ………………

fabrikasında üretilen tulalarla örülecektir. Bütün sıvalar alçı ve çimento takviyeli harçla yapılacaktır.

4- Odaların Döşemeleri birinci kalite …………. marka parkeden yapılacaktır.

5- Çatı ……. marka ………. tipi kiremitle örtülü oturtma çatı olacaktır.

6- Çatı altı döşemesi üzerine kalorifer projesine göre … cm. kalınlığında izocam kullanılacaktır.

7- Doğalgaz tesisatında isteğe göre ………………..marka radyatör kullanılacaktır. Dairelere Demirdöküm marka kombiler takılacaktır.

8- Binada sıhhi tesisat projesine göre hesaplı su deposu ve hidrofor tesisatı olacak ve her

bağımsız bölümün (daireler, mağazalar ve kalorifer dairesi) ayrı bir su sayacı takılı olarak bulunacaktır.

9- Pis su boruları bina dışına çıkıncaya kadar gereğine göre pik döküm boru ve pimaş olacaktır.

Mutfak, banyo ve WC iyice izole edilecek WC boruları aynen çatı dışına kadar hava borusu olarak uzatılacaktır.

10- Bütün sıhhi tesisat armatürleri K.C.A. marka olacaktır. 11- Merdiven basamakları ………………. marka mermerden yapılacaktır.

12- Apartman girişinde döşeme ve duvar kaplaması uygun renkte tabii mermer olacaktır.

13- Merdiven boşluğunda duvarlar dyo cinsi boya veya yağlı boya olacaktır.

14- Merdiven korkulukları demir imalât üzerine sert ağaç ahşap küpeşte olacak ve küpeşteye cam cila yapılacaktır.

15- Normal katlarda pencere doğramaları birinci Pimapen marka doğrama olacaktır.

Zemin katta ön cephe doğramaları alüminyum profil madeni doğrama olacaktır. Pencere denizlikleri mermer olacaktır.

16- Kapı kasaları birinci sınıf Pimapen marka doğrama olacaktır.

17- Cam kalınlıkları en az 3 mm. olacak, boşluk ebadına göre kalınlıklar tayin edilecektir. Kapı ve pencere camları çift cam olacaktır.

18- Bina ön cephesi brüt beton veya mermer kaplama, yan ve arka cepheler gereğine

göre brüt beton veya çimento serpme olacaktır. Brüt beton yüzeyler akrilik esaslı boya ile boyanacaktır.

19- Mağaza ve dairelerde bütün duvarlar alçı saten yapılacaktır. Dairelerin salonları şampanya rengi yağlı boya yapılacaktır.

Diğer odalar ise beyaza boyanacaktır. Tavanların kenarları alçı ile kaplanacaktır.

20- Duş-W.C. lerde duvarlar tavana kadar karo fayans kaplama olacak, sığdığı takdirde bir adet duş teknesi ve borulu banyo bataryası,

yerine uygun ebatta birinci sınıf beyaz fayans lavabo, iki adet lavabo musluğu, beyaz fayans etajer,

ayna, alafranga beyaz fayans helâ taşı, klozet kapağı otomatik rezervuar, tahrat musluğu, beyaz fayans gömme kâğıtlık,

beyaz fayans sabunluk, askılık ve topraklı monofaze piriz bulunacaktır.

21- Mutfakta tezgah üzeri dört sıra ve fırın yeri ayni yükseklikte beyaz karo fayans kaplama,

bir metrelik tek gözlü çelik eviyeli tezgâh, üzerine eviye bataryası, tezgâh üzerine ayni cins çelik dolap,

fırın üzerine aspiratör takılacak ve iki adet topraklı monofaze priz bulunacaktır.

22- Mağazaların depolarında W.C. ve lavabolar dairelerdeki gibi olacaktır.

23- Dahili televizyon anteni, telefon ve elektrik tesisatı yapılacak, her odada da bir telefon ve monofaze elektrik prizi bulunacaktır.

Mağazalarda yeteri kadar monofaze prizle beraber bir adette trifaze priz bulunacaktır.

Her mağazaya iki adet mustakil telefon prizi konacaktır. Dairelerden kapıcıyı çağırmak için

numaratörlü tesisat ve sokak kapısına zil yapılacaktır. Bütün elektrik sigorta tabloları saç kutu içinde olacaktır.

24- Dairelerde mutfaklara uygun boy otomat takılacaktır. Ocaklara bağlanmak için doğalgaz tesisatı yapılacaktır.

25- Daire kapılarına gömme kilit, uygun tokmak ve dürbün konacaktır.

26- Apartman girişinde bağımsız bölüm sayısı kadar çelik veya formika gömme posta kutusu yapılacak,

ayrıca baş tarafa camekanlı bir ilân yeri konacaktır. 27- Binaya konacak asansör 4 kişilik ………………………… marka asansör olacaktır.

28- Bütün malzeme ve işçilikler birinci sınıfı olacaktır.

Bu teknik şartname taraflar arasında akdedilen …/…/…… günlü inşaat sözleşmesine ek olarak düzenlenip

imza altına alınmıştır. ../…/…

ANKARA İlçeleri yıkım işi yapanlar, ankara hurdacılar, ankara enkazcılar, ankara hafriyatçılar, ankara komprosörcüler, ankara karotçular,

 

AKYURT

ALTINDAĞ

AYAŞ

BALA

BEYPAZARI

ÇAMLIDERE

ÇANKAYA

ÇUBUK

ELMADAĞ

ETİMESGUT

EVREN

GÖLBAŞI

GÜDÜL

HAYMANA

KALECİK

KAZAN

KEÇİÖREN

KIZILCAHAMAM

MAMAK

NALLIHAN

POLATLI

SİNCAN

ŞEREFLİKOÇHİSAR

YENİMAHALLE

 

İller

 

ADANA

ADIYAMAN

AFYONKARAHİSAR

AĞRI

AMASYA

ANKARA

ANTALYA

ARTVİN

AYDIN

BALIKESİR

BİLECİK

BİNGÖL

BİTLİS

BOLU

BURDUR

BURSA

ÇANAKKALE

ÇANKIRI

ÇORUM

DENİZLİ

DİYARBAKIR

EDİRNE

ELAZIĞ

ERZİNCAN

ERZURUM

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

GİRESUN

GÜMÜŞHANE

HAKKARİ

HATAY

ISPARTA

MERSİN

İSTANBUL

İZMİR

KARS

KASTAMONU

KAYSERİ

KIRKLARELİ

KIRŞEHİR

KOCAELİ

KONYA

KÜTAHYA

MALATYA

MANİSA

KAHRAMANMARAŞ

MARDİN

MUĞLA

MUŞ

NEVŞEHİR

NİĞDE

ORDU

RİZE

SAKARYA

SAMSUN

SİİRT

SİNOP

SİVAS

TEKİRDAĞ

TOKAT

TRABZON

TUNCELİ

ŞANLIURFA

UŞAK

VAN

YOZGAT

ZONGULDAK

AKSARAY

BAYBURT

KARAMAN

KIRIKKALE

BATMAN

ŞIRNAK

BARTIN

ARDAHAN

IĞDIR

YALOVA

KARABÜK

KİLİS

OSMANİYE

 

ANKARA

GENEL BİLGİLER

Yüzölçümü: 30.715 km²

İl Trafik No: 06

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara, Orta Anadolu’nun merkezi bir noktasında kurulmuştur.

Bu merkezi konumu itibariyle tarih boyunca özellikle Selçuklular ve Osmanlılar devrinde Ankara keçilerinin tüylerinden yapılan sof kumaşlarının yurt dışına satılması Ankara’yı kervansarayların güzergahı üzerinde bir ticaret merkezi haline getirmiştir.

Ankara Birinci Dünya Savaşı sonrası Atatürk liderliğindeki ulusal direnişte önemli bir rol üstlenmiş ve Ulusal Kurtuluş Savaşı ile Türk yurdunun yabancı işgalinden kurtarılmasıyla 13 Ekim 1923’de yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ilan edilmiştir.

Ankara’nın en çok bilinen yapısı hiç şüphesiz Ulu Önder Atatürk için yaptırılan ihtişamlı Anıtkabir’dir. 1953 yılında tamamlanan bu antik ve modern mimari sentezi yapı Türk mimarisinin gücünü ve zarafetini kanıtlamaktadır. Ankara’nın halen ibadete açık olan en eski camisi olan ve Selçuklu ahşap işçiliğinin güzel örneklerinden olan Alaaddin Cami de Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yerini alır. Osmanlılar döneminde inşa edilen ve halen kullanımda olan Hacıbayram Cami de yine Ankarayla özdeşleşmiş yapılar arasındadır.

Ankara seçkin bale, tiyatro, opera ve halk dansları düzenlemeleri ile hareketli bir sanatsal ve kültürel yaşama ev sahipliği yapmaktadır. Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Filarmoni Orkestrası kültürel yaşamın birer merkezi olarak her yıl çok sayıda konuk ağırlamaktadırlar.

Ankara Ticaret Odası

Ankara il Özel İdaresi
Ankara Valiliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Sanayi Odası
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı

COĞRAFYA

Ankara ili, 39o57′ kuzey enlemi ile 32o53′ doğu boylamlarında yer almakta, iki ayrı coğrafi bölge içinde kalmaktadır. İlin büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında, kuzeyindeki küçük bir kesim ise Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır.

Ankara, doğuda Kırşehir ve Kırıkkale; batıda Eskişehir; kuzeyde Çankırı; kuzeybatıda Bolu ve güneyde Konya ve Aksaray illeri ile çevrilidir. İlin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 890 metredir. 30,715 km2‘lik bir alana sahip olan Ankara aynı zamanda yüzölçümü bakımından Türkiye’nin Konya ve Sivas’tan sonra üçüncü büyük ilidir. Nüfus bakımından ise Ankara 4,513,921 kişilik nüfusuyla İstanbul’un ardından Türkiye’nin ikinci kalabalık ilidir.

Ankara’nın büyük bölümünde karasal iklim hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. İlin kuzey kesimlerinde yer alan Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde ise Karadeniz ikliminin etkileri görülmektedir. Şehrin orta ve güney kesimlerinde görülen karasal iklimin etkisiyle bu bölgelerde bozkırlar, kuzeyde görülen Karadeniz iklimi etkisi ile de bu kısımlarda ormanlar yaygındır. İlin kuzeybatısında bulunan Nallıhan civarında iklim koşulları kısmen Akdeniz iklimine geçiş özellikleri gösterir. Güney ve güneydoğuya gidildikçe günlük ve yıllık sıcaklık farkları artarken yağış miktarı da azalır.   Bölgenin yapısı gereği özellikle kış aylarında sis olayı oldukça fazla görülür ve hayatı olumsuz etkiler.

TARİHÇE

Ankara ve çevresinin tarihi Bronz çağındaki Hatti Uygarlığına kadar gider. İsa’dan önce ikinci bin yılda Hititler bölgenin hakimi durumuna gelmiş ve onları sırası ile Frigyalılar, Lidyalılar ve Persler izlemiştir. İsa’dan önce üçüncü yüzyılda, bir Kelt ırkı olan Galatlar Ankara’yı başkent yapmıştır.

İlin tarihteki ismi “Ankyra”dır. Galatlar Ankara’yı ilk defa başkent olarak kullanmışlardır. Hitit döneminin küçük bir şehri olduğu bilinmekle birlikte, bu yörede bu döneme ait herhangi bir eser bulunmamıştır. Frig çağından sonra şehir sırasıyla Pers, Büyük İskender, Galat dönemlerini yaşamıştır. M.Ö. 25 yılında İmparator Augustus şehri Galatia krallığıyla beraber Roma imparatorluğuna bağlamıştır.

VII. ve VIII. yüzyıllarda İslamiyetin doğuşuyla birlikte şehir Pers ve Arap akımlarına maruz kalmıştır. 871-893 tarihleri arasında birkaç kez el değiştirir. 1127’de şehir kesin olarak Türk hakimiyetine girer ve adı “Engüriye” olur. 1402’de Yıldırım Bayazid ve Timurlenk arasındaki Ankara Savaşında şehir kısa bir süre Moğol hakimiyetinde kalır. Ancak 1414’de kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girer.

Kurtuluş savaşı sırasında 1920’de Ankara merkez üs olarak seçilir ve 1923’te Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından coğrafi, stratejik, siyasi ve Kurtuluş Savaşındaki merkez üs özellikleri nedeniyle başkent ilan edilir. O günlerde Avrupa’dan şehir mimarları getirilerek bugünkü modern Ankara’nın temelleri atılır. Orta Anadolu’nun kalbinde, Türkiye Devletine başkentlik yapan Ankara, yeni kurulmuş cumhuriyetin yeni hükümetine ev sahipliği yapma görevine cumhuriyetin kurucusu Atatürk tarafından layık görülmüştür.

 

.shape { }İLÇELER:Ankara ilinin ilçeleri; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisar’ dır.Akyurt : Kent merkezine 33 km. uzaklıktadır. İlçeye bağlı Balıkhisar Köyüne 1 km uzaklıkta, M.Ö. 3000 yılı ortalarından itibaren yerleşime sahne olmuş, Eski Tunç Çağına ve sonrasına ait büyük bir höyük bulunmuştur.Altındağ : Kent merkezine 1 km. uzaklıkta, Selçuklular, Osmanlılar ve daha eski medeniyetleri kapsayan ilçede; Ankara Kalesi, Augustus Tapınağı, Julianus Sütunu, Roma Hamamı, Cumhuriyet Anıtı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi bulunmaktadır. Ayrıca Karacabey, Ahi Şerafettin, Hacı Bayram Veli Efendi, Karyağdı, Gülbaba ve İzzettin Baba Türbeleri ile Hacı Bayram, Aslanhane, Ahi Elvan, Alaaddin, Zincirli ve Kurşunlu camileri de ilçe sınırları içerisindedir.Ayaş : Kent merkezine 58 km. uzaklıktaki Ayaş İlçesi kaplıcaları ile ünlüdür. Karakaya Kaplıcası ile 23 km. batısındaki Ayaş içmelerinin mineralli ve radyoaktifli suların sağlık açısından önemli bir zenginlik kaynağıdır. Karadere Bağlan, Ova Bağları, Arıklar Bağları, Kirazdibi Bağları ilçenin diğer tabiat varlıklarıdır.Bala : Ankara’nın güneyinde yer alan Bala ilçesi sınırlarındaki, ilçeye 35 km uzaklıktaki Beynam Ormanları Balâ ilçesinin olduğu kadar Ankara’nın da önemli mesire yerlerindendir. Burası genellikle çam ormanlarıyla kaplıdır.Beypazarı : Ankara’ya 99 km. mesafede olan Beypazarı ilçesinin tarihi Hitit ve Friglere kadar uzanmaktadır. Beypazarı’nın bir piskoposluk merkezi olduğu, adının önceleri Lagania Anastasıopolıs olarak değiştirildiği tarihi eser ve haritalardan anlaşılmaktadır. Beypazarı, tarihi evleri, gümüş işçiliği ve havucu ile ünlü şirin bir ilçedir. Boğazkesen Kümbeti, Suluhan, Eski Hamam, Sultan Alaaddin Cami, Akşemseddin Cami, Kurşunlu Cami, Rüstem Paşa Hamamı, Gazi Gündüzalp Türbesi (Hırkatepe), Kara Davut Türbesi (Kuyumcutekke), Karaca Ahmet Türbesi, ilçe sınırları içerisinde olup görülmeye değer tarihi mekanlardır. İlçeye 10 km. uzaklıkta bulunan Tekke Yaylası, 44 km uzaklıktaki Karaşar beldesinde bulunan Eğriova Yaylası ve Gölü, Dereli köyü civarında peri bacalarını andıran yapılar ilçenin ilgi çekici yerleridir.Çamlıdere : Ankara’nın kuzeybatısında yer alan Çamlıdere ilçesinin şehir merkezinden uzaklığı 108 km. dir. İlçede Selçuklu dönemine ait Peçenek Beldesinde bir Camii bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Bizans Dönemine ait mezar ve yerleşim yerleri kalıntılarına da rastlanılmaktadır.

Çankaya : Çankaya İlçesi, şehir merkezine 9 km. uzaklıktadır. Ankara’nın önemli ilçelerinden olan Çankaya İlçesi, ili merkezine yakın pek çok semti içine alır. Atatürk Orman Çiftliği, Eymir Gölü, Elmadağ Kayak Tesisleri, Ahlatlıbel Spor ve Eğlence Merkezi ilçe sınırlarındadır.

Anıtkabir, Atatürk Müzesi, Atatürk Anıtı (Zafer Anıtı-Sıhhiye), MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi, Güvenlik Anıtı, Etnografya Atatürk Anıtı, Doğa Tarihi Müzesi, ODTÜ Arkeoloji Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Sergi Salonu, Anıt Park, Botanik Bahçesi, Abdi İpekçi Parkı, Güven Park, Kurtuluş Parkı, Kuğulu Park, Milli Egemenlik Parkı, Ahmet Arif Parkı, 100. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu, Belediye Buz Paten Sahası gibi spor alanları, Oyuncak Müzesi (Cebeci-Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Hitit Anıtı, Atakule, TBMM ilçenin başlıca turistik yerlerindendir.

Çubuk : Çubuk, Ankara şehir merkezine 39 km uzaklıktadır. Aktepe’ de bulunan bir kale harabesi ve Karadana Köyünde Oyulu Kaya Mezarı Hitit kalıntılarıdır. Çubuk II. Barajı drenaj alanında bulunan ormanlık ile Karagöl mevkiinde bulunan ormanlık alanlar önemli mesire yerleridir.

Elmadağ : Kent merkezine 41 km. uzaklığındadır. Kökü Selçuklulara kadar uzanan halıcılık, el dokuması, kilim, heybe ve çantalar kültür zenginliklerini günümüze kadar getirmiştir.

Etimesgut : Etimesgut ilçesinin Ankara şehir merkezine uzaklığı 20 km. dir. Gazi Tren istasyonu ve Atatürk’ün İstanbul’a gidiş gelişlerinde uğurlandığı Etimesgut Tren İstasyonu tarihi yapı özellikleriyle dikkat çekicidir. Etimesgut’a adını veren Ahi Mes’ud, Ahi Elvan gibi Türk büyüklerinden, Ahi Elvan Hazretlerinin Türbesi Elvanköy’ de Elvanköy Cami avlusunda bulunmaktadır.

Evren : İl merkezine 178 km. uzaklığındadır. Çevrede rastlanan höyük ve kilise, kale kalıntıları bu yörenin İslamiyetten çok önceleri yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. İlçe sınırları içerisinde Evren-Sarıyahşi yolu üzerinde Evren’ e 2 km. uzaklıkta bir höyükte bin yıla ait seramik kalıntılarına rastlanmıştır. Çatalpınar Köyünün 2 km güneybatısında bulunan Sığırcık Kalesi Geç Bizans ve Osmanlı Dönemine aittir.

Gölbaşı : Ankara’ya 20 Km. uzaklıktaki Gölbaşı ve çevresi Ankara’nın mesire, sayfiye, turizm ve sanayi bölgesi durumundadır. Mogan ve Eymir Gölleri, doğal güzelliği, temiz havası ve balık üretimi ile ilçeye turistik bir değer kazandırmaktadır. İlçe sınırlarında, İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasındaki Karayatak Tepe Mevkiinde yer alan Tulumtaş Mağarasında görülmeye değer dikit, sarkıt ve sütunlar bulunmaktadır.

Haymana :Kent merkezine uzaklığı 73 km. olan Haymana kaplıcalarıyla dünyaca ünlüdür. Kaplıcaların tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. Hititlerden sonra Romalılar devrinde kaplıca tesisleri yeniden onarılmış, ayrıca kaplıcanın 1-1.5 km doğusunda halen harabeleri bulunan bir şehir kurularak, bu bölge bir su tedavi merkezi haline getirilmiştir.

Kalecik : Kent merkezine 71 km. uzaklıktaki Kalecik ve civarının ilk defa M.Ö. 3500-4000 yıllarında erken Kalkolitik Devirde iskan edilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Hasbey, Saray, Tabakhane Camileri Kazancıbaba, Alişoğlu Türbesi ile Kızılırmak üzerindeki Develioğlu Köprüsü ve Kalecik Kalesi belli başlı tarihi eserleridir.

Kazan : Kazan’ ın şehir merkezinden uzaklığı 45 km. dir. İlçenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan kazılar sonucu çıkan birçok tarihi eser, çok değişik medeniyetler zamanında ilçe ve köylerinde yerleşim olduğunu göstermektedir.

Keçiören : Keçiören ilçesinin Ankara şehir merkezine uzaklığı 3 km. dir. Ankara’nın Merkez ilçelerinden biridir. Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşına hazırlandığı ve karargah olarak kullandığı Ankara Eski Tarım Okulu bugün müze olarak Keçiören sınırları içerisindedir.

Kızılcahamam : İl merkezine 83 km. uzaklıkta bulunan Kızılcahamam Ankara’nın en yoğun orman örtüsüne sahip olan yerleşim yeridir. Maden suyu bakımından oldukça zengin olan Kızılcahamam’a 16 km uzaklıktaki Şey Hamamı Kaplıcası ülkenin önemli kaplıcaları arasındadır.

Mamak : Mamak ilçesinin şehir merkezine uzaklıgı 7 km. dir. İlçede kültür hizmetlerini yerine getirmek için şimdiki Belediye Başkanlık Binasının yer aldığı Konservatuar Binası bulunmaktadır. Ayrıca 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatrosu, kültürel faaliyet varlıklarından sayılabilir.Tabiat varlıkları olarak Hatip Çayı Bayındır Barajı ve önemli 4 mesire yerlerindendir.

Nallıhan : Nallıhan’ın şehir merkezine uzaklığı 161 km. dir.İlçe merkezi 1599’da Vezir Nasuhpaşa’ nın burada bir han yaptırmasıyla teşekkül etmiş, adını bu Han’dan almıştır. Halen çatısı yıkık olan Han ile birlikte cami ve hamam da yapılmıştır. İlçede, Uluhan (Köstebek) Köyünde 17. Yüzyılda inşa edilmiş olan Uluhan Cami de diğer önemli bir eserdir.

Polatlı : Polatlı ilçesinin şehir merkezine uzaklığı 78 km. dir. Bugünkü Polatlı’nın 20 m. kuzeybatısına düşen Yassıhöyük Köyü ve çevresi bölgede gerçek bir tarih başlangıcı sayılabilir. Bu çevrede 86 adet tümülüs ve kral mezarları ve kalıntıları ilçe merkezinde de tümülüs ve şehir kalıntıları bulunmaktadır.

Pursaklar: Ankara Çubuk arasında yer alan köylerin en eskilerinden biridir. Pursaklar isminin geçtiği en eski tarihi vesika, 1530 yılında Osmanlı Devleti tarafından hazırlatılan tapu tahrir defterinde “Busaklar” olarak yer almaktadır.  İlçenin 19 adet mahallesi vardır.

Şereflikoçhisar : Şehir merkezine 148 km. uzaklıktadır. İlçede, Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü bulunmaktadır. Kuzeyinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölünde balıkçılık yapılmaktadır. Tuz Gölü, Kurşunlu Camii, Koçhisar Kalesi ve Parlasan Kalesi, ilçenin tarihi ve turistik zenginliklerini oluşturur.

Yenimahalle : Yenimahalle’nin şehir merkezine uzaklığı 5 km. dir. Kent Merkezinde yeralan Yenimahalle’nin tarihini vurgulayan eserler arasında Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından 1222 yılında eski Bağdat Ticaret yolunun geçtiği Ankara Çayı üzerinde yaptırılan Akköprü sayılabilir. Tarihi özelliğini hala korumakta olan Köprü, 4 büyük, 3 küçük olmak üzere 7 kemerden oluşmuştur.

ANKARA VALİLİĞİ

“YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVINA (YGS) KATILACAK ÖĞRENCİLERE SAKİN BİR SINAV ORTAMININ YARATILMASINDA GEREKLİ DUYARLILIĞIN GÖSTERİLMESİ” İSTENDİ…

Ankara Valiliğince yapılan açıklamada; “Türkiye Cumhuriyetinin geleceği olan Gençlerimizin uzun ve yorucu çalışmalarının değerlendirileceği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Ankara’da 27 Mart 2011 tarihinde yapılacaktır” denildi.Ankara Valiliğince yapılan açıklamada devamla, “Ankara ilinde 332 ayrı binada, 13.492 yönetici, sınav sorumlusu ve gözetmenin görev alacağı sınava 299’u engelli olmak üzere toplam 121.290 öğrencinin gireceği” belirtildikten sonra; “Türkiye Cumhuriyetinin geleceği ve geleceğimizin teminatı olan Gençlerimiz için çok büyük bir önem taşıyan Yükseköğretime Geçiş Sınavının (YGS) sakin ve güvenli bir ortamda yapılması ile Gençlerimizin hedefledikleri sonuçları almalarına esas olmak üzere 26 Mart 2011 Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren 27 Mart 2011 Pazar günü saat 13.00’e kadar olan süre içerisinde;•Otoların klakson çalmaları,•Her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dışarı yayın yapılması,•Düğün, asker uğurlama vs. konvoylarının oluşturulması,•Bina hafriyat ve yıkımları ile seyyar satıcı gürültüleri ve buna benzer her türlü çalışma yapılması,

Ankara ili mülki hudutları dahilinde yasaklanmıştır” denildi. Ankara Valiliği açıklamasının sonunda;•Sınavların yapıldığı okullar ve kamu binaları bahçelerine ve çevrelerine sınav günü ve saatlerinde hiçbir vasıtanın park ettirilmeyeceği,•27 Mart Pazar günü saat 10.00-13.00 saatleri arasında sınavların yapılacağı tüm okullar ve çevrelerinde Emniyet-tertip ve tedbirleri Polis ve Jandarma tarafından önceden planlanacağı,

•Belediye başkanlıklarınca sınav merkezlerine gidecek güzergahların levhalarla belirleneceği ve toplu taşıma seferlerinin aksaksızca sürdürüleceği,

•Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı koordinasyonunda ilgili meslek odalarınca yemek ve konaklama hizmetlerinde gerekli kolaylaştırıcı tedbirlerin alınacağı,

•Kredi ve Yurtlar Kurumu, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her türlü yurt, konaklama ve sağlık tedbirlerinin önceden planlanacağı,

hususları vurgulandı.

Gençlerimizin uzun ve yorucu çalışmalarının değerlendirileceği ve gelecekleri bakımından da önem taşıyan bu sınav nedeniyle sakin ve güvenli bir sınav ortamının yaratılması bakımından vatandaşlarımızdan gerekli duyarlılığın gösterilmesinin beklendiğini belirten Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

ANKARA YIKIMCILAR, ANKARA YIKIM FİRMALARI

 

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Bşk.lığı

Sayı:B.13.1.SSK.0.08.00.00/VIII-631784                        ANAKARA

Konu:Asgari işçilik ücreti oranları                            03.09.1999

GENELGE

16-192 Ek

Bilindiği üzere, 1.1.1994 tarihinden itibaren başlatılmış olan asgari işçilik uygulamasında esas alınmak üzere zaman zaman yayınlanmış olan genelgelerimizle çeşitli işlere ait asgari işçilik nispetleri Sigorta Müdürlüklerimize duyurulmuştur.

Genelge sayısının ve genelgelerde nispeti tespit edilen iş sayısının artması karşısında, uygulamalarda kolaylık sağlaması açısından mevcut genelgelerde nispeti tespit edilmiş olan işlerle yeniden işçilik nispeti tespit edilmiş olan işlere ait oranlar bu genelgede alfabetik olarak sıralanmıştır.

Bundan böyle, asgari işçilik nispeti uygulamasında bu genelge eki listede bulunan oranlar esas alınarak işlem yapılacağından, 7.7.1994 tarihli, 16-86 Ek, 31.10.1996 tarihli, 16-133 Ek, 16.1.1998 tarihli, 16-154 ek ve 16.11.1998    tarihli,    16-175 ek sayılı genelgeler ekinde yayınlanmış olan     nisbetler uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, ihale makamınca akreditif bedeli ödenmek veya ihale bedeli dışında malzemeleri verilmek suretiyle yaptırılan işlerde, genelge eki  listelerde bulunan asgari işçilik oranları dikkate alınmayarak,    bu gibi işlerin asgari    işçilik    nispetlerinin    ilgili    belgelerle birlikte Genel     Müdürlüğümüzden sorulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz. .

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARININ ASGARİ İŞÇİLİK ÜCRETİ ORANLARlNI GÖSTERİR LİSTE

İş kolu                                        İşçilik Ücreti Oranı %

1    (Ağaçlı) Telefon direklerinin bakımı ve emprenyesi                     15

2     Açık ve kapalı alanlarının ilaçlanması                         25

3     Açık yüzme havuzu inşaatı ( Seramik kaplamalı)                     10

4     Açık yüzme havuzu izolasyonu ve filtrasyonu tesisatı inşaatı             10

5     Adi kaldırım döşeme işleri                                28

6    Ag-Og Elektrik tesisi bakımı,onarımı ve ağaç direklerin emprenyesi        9

7    Agrea kurutucu (dreyer) yapımı ve yerine montajı                     30

8    Ağaç budama işi                                    45

9    Ağaç dikimi                                         40

10    Ağaç kesimi (Çalı ve çırpının temizliği) ve yükleme ile nakliyesi             15

11    Ağaçtan Kozalak Toplama (fidan üretim çalışmalarında)                40

12    Ahşap palet imali                                    10

13    Ahşap ve polyester su soğutma kuleleri inşaatı

a) SKA-6 VE SKA-33 model kulelerde                             6

b) SKC-5 VE SKC-20 model kulelerde                             5

14    Akaryakıt boru hattı hatlarının onarımı                         15

15    Akaryakıt boru hattı inşaatı                                 7

16    Akaryakıt depolama tankları tesisi                             9

17    Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı                             9

18    Akaryakıt tankları katodik koruma tesisi                         9

19    Alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (0G) elektrik şebekelerinin tesis ve tevsi işleri  5

20    Alkol tankı ve sundurma yapımı                             9

21    Alt temel malzeme temini ve yola nakli                        4

22    Alt yapı galeri inşaatı                                    12

23    Alüminyum camekan ve asma tavan yapımı                        12

24    Alüminyum pencere doğrama yapılması                         16

25    Ameliyathane inşaat işi                                 7

26    Amfi-tiyatro çevre  düzenlenmesi                            8

27    Anten direğinin boyanması (Verici istasyonu)                     12

28    Antik köprü onarımı ve restorasyonu (mermer kaplamalı)                40

29    Apron betonu ve derz dolgu onarımı                            4

30    Arazi Hazırlığı (Fidan üretim çalışmalarında)                        6

31    Arazi sulaması                                        40

32    Arıtma kollektörlerinin temizliği                            25

33    Asansör revizyonu                                     12

34    Asansör tesisatı                                    7

35    Asfalt-beton yol bakım-onarım işi

a) Makinalı                                        10

b) Makinasız                                        20

36    Asfalt kaplama işleri                                    4

37    Asfalt mıcır temini ve nakli ( hazırlanması dahil )                    11

38    Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama)                         8

39    Asfalt plentinin ısıtma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı

sisteme dönüştürülmesi ile anılan kazanın yapımı ve montajı            18

40    Asfalt tesisleri ve plenti için paket tip kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı        15

41    Asma fan galerisi betonlanması, aspiratör binası inşaatı ve saha tanzimi         9

42    Aşı Çalışması (Fidan Üretim çalışmalarında)                        20

43    Atık su kanalı ıslahı inşaatı    .                            10

44    Atıksu arıtma tesisi işi                                    7

45    Ayçiçeği boşaltılması

a) Makinalı                                         10

b) Makinasız                                        35

46    Bakım ( İşçi İle ) (Fidan üretim çalışmalarında)                    30

47    Bakım ( Makinalı ) (Fidan üretim çalışmalarında)                     6

48    Bakır cevheri üretimi ve nakli                                7

49    Baks inşaatı                                        10

50    Baks temizlenmesi                                    50

51    Balık yavru üretim tesisi inşaatı                            l0

52    Balıkçı barınağı mendirek onarımı inşaatı                         8

53    Banka binasının tadilatı ve dekorasyonu                         10

54    Baraj geçici pompa istasyonu inşaatı                            5

55    Baraj Onarımı

a) Makinalı                                         9

b) Makinasız                                        15

56    Barajlar ve Hidro Elektrik Santralları                            4

57    Beton bordür İmali                                    5

58    Beton büz imalatı                                     5

59    Beton kaldırım inşaatı                                 7

60    Beton kaplama işleri (yol)                                 6

61    Bina doğrama ve sıva işleri                                 15

62    Bina içinde yangın şebeke hattı (Elektrikli) kullanma suyu inş.            10

63    Bina İnşaatı :

a)Yığma veya betonarme karkas (geleneksel)                    9

b)Yarı prefebrik (% 50’ye kadar)                             7

c)Tam prefabrik ( %50’den fazla)                             6

64    Bina kapı ve pencere korkuluklarının yapımı                        10

65    Bina Onarımları

Kalorifer tesisatı onarım işleri                                10

Elektrik tesisatı onarım işleri                                 12

Sıhhi tesisat onarım işleri                                12     Havalandırma ve klima tesisatı onarımı işleri                    13     Müşterek tesisat onarımı işleri                            12

Çeşitli bina onarımı işleri                                15

66    Bina yıkımı                                        20

67    Binalarda marley değişimi                                 15

68    Binaların doğalgaza dönüşümü

a) Daire kombili                                     8

b) Apartman kazanlı                                     10

69    Binanın boya,badana ve onarımı                            15

70    Binanın dış cephesine mastik yapılması                         14

71    Binanın dış cephesinin mermer mineralit ile kaplanması                16

72    Binanın dış cephesinin tadilatı                             16

73    Binaya topraklama ve paratöner takılması                        10

74    Biyolojik arıtma tesisi                                    9

75     Bordür,banket,tretuvar ve asfalt temizliği (Makinalı)                10

76     Bordür-tretuvar ve müteferrik yol inşaatı (üçü birlikte)                9

77     Boya ve Badana İleri (Bina)                                18

78     Buhar Santrali (Komple)                                 10

79     Buharlı kazan onarımı                                    12

80     Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi            15

81     Cam sera inşaatı                                    9

82     Cami minaresi inşaatı

a) Malzemeli betonarme                                 10

b) Malzemeli yontma taş                                20

83     Cami onarımı                                        20

84     Cevher arama ve çıkarma işi (Makinalı)                         5

85     Çamaşır ve bulaşık yıkama işleri                            20

86     Çarşı onarım işi                                     12

87     Çatı onarımı                                        15

88     Çatı yenileme inşaatı                                    15

89     Çatıların alüminyum ile kaplanması                             9

90     Çatının,çatı ve iniş oluklarının temizliği (Makinasız)                     35

91     Çelik borulu sulama kanalının onarımı                        12

92     Çelik çatı onarımı                                    15

93     Çelik Konstrüksiyon bina hangar, fabrika vb.                    9

94     Çelik silo boyanması

a)    Makinalı                                         16

b) Makinasız                                        30

95     Çeşitli saç kaporta kaynak ve pres imali                        10

96     Çevre duvarının harpuştasının mozaik kullanılarak onarımı (Yapımı)         14

97     Çevre düzenlemesi ve aydınlatılması                            20

98     Çevre nöbetçi kuleleri onarımı                            10

99     Çıkan malzemenin işverene verilmesi koşuluyla fabrikanın yıkımı ve sökümü    23

100     Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması                    30

101     Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması

ve silolara doldurulması ile istiflenmesi (Makinasız)                    35

102    Çimento fabrikalarının soğutma kulesine elektro filtre vantilatörü

takılması ile baca tesisi  işi                                10

103    Çimento fabrikalarının soğutma ve kovalı bantlarının bakımı             30

104    Çimonto silosunun taban ve İç yan cıdar temizliği                     35

105    Çocuk parkı düzenlenmesi                                 15

106    Çok katlı otopark kalıp-beton işi                            16

107    Çöp toplama (Makinasız) ve nakliye                             30

108    Dekorasyon işleri                                    11

109    Demiryolu alt geçit ve çevre yolları kavşak düzenleme işi                10

110    Demiryolu alt yapı inşaatı                                6

111    Demiryolu, travers ve ray ferşi                            8

112    Deniz tahkimat  inşaatı                                 8

113    Denizaltı akü şarj sistemleri inşaatı                             8

114    Denizaltı iskelesi inşaatı                                 6

115    Dere onarımı (sel hasarlı)

a) Makinalı                                         8

b) Makinasız                                         20

116    Dere temizliği

a) Makinalı                                         8

b) Makinasız                                         20

117    Dolgu savak inşaatı

a)    Makinalı                                        6

b)    Makinasız                                        9

118    Dolu hendeklerin ve tıkalı sanat yapılarının temizlenmesi                 35

119    Döner fırının tuğlalarının sökülmesi ve örülmesi                    35

120    Drenaj kanalı İnşaatı                                     10

121    Drenaj ve Kurutma işleri                                 6

122    Duvar inşaatı

a)    Kargir -Taşduvar                                     18

b)    Beton – Betonarme                                 9

123    Duvar üzerine demir korkuluk yapılması                        12

124     E.N.Hattında boşa çıkan direk ve tellerin demontajı, istiflenmesi ile nakliyesi

a)    Makinalı                                         8

b) Makinasız                                        20

125     Eğitim ve dinlenme tesisi inşaatı                            9

126     Ekim ( İşçi ile ) (Fidan üretim çalışmalarında)                     40

127     Ekim ( Makinalı ) (Fidan üretim çalışmalarında)                     25

128     El ile ot çapalanması ve biçilmesi                            35

129     El ve kompresörle kazı yapılması işi                             25

130     Elektrik ana besleme hatlarının onarımı                         10

131     Elektrik ana dağıtım panolarının tadilatı                        12

132    Elektrik ana dağıtım ve kompanzasyon  panolarının Yapımı             10

133     Elektrik enerji temini işi (Enerji nakil hattı) TRP

(Trafo İstasyonu) AGŞ (Alçak gerilimli elektrik şebekesi)                 8

134     Elektrik motoru ve blover montajı                            10

135     Elektrik sisteminin enterkonekte sisteme bağlanması işi                6

136     Elektrik Tesisatı (Bina)                                10

137     Elektroliz hücresinin komple refrakter örümü işi                    13

138     Elektropompaj tesisatı inşaatı                             5

139     Elevatör ve benzeri sistem ile tahmil tahliye işleri                    8

140     Endeks okuma işi                                    30

141     Endüstri Tesisleri İnşaatı

B.A. Silolar inşaatı                                    8

B.A. Soğutma kuleler ve bacalar inşaatı                         10

Teknolojik montajlar                                    13

142     Enerji Hattı Direk İmal ve Montajı (Tel çekimi yok)

Beton direk (direk imali fabrikasyon)                            5

Kaynaklı demir direk                                    8

Galvanizli, civatalı, demir (çelik) direk ( Direk imali fabrikasyon)             6

143     Enerji Nakil Hattı Tel Çekimi İşi                            6

144    Esanjör dairesinin onarımı                                10

145     Eskavatör ile kömür kurutma ve kırma işleri (Makinada)                 3

146     Eski-eser görünümlü bina inşaatı                            25

147    Et ve süt Entegre tesisi inşaatı ve montajı                         9

148    Fabrika binaları inşaatı                                 8

a)    Tam prefabrik fabrika bina inşaatı                         6

b) Yarı prefabrik fabrika bina inşaatı                         7

149    Fabrika elektrik kuvvet tabloları imal ve montajı                     4

150    Fabrika elektrik kuvvet tesisat inşaatı                         4

151    Fidan dikimi ve dikenli tel çekimi                             9

152    Fidanlık bakımı işi                                    45

153    Fileli servis peçetesi yapımı                                 20

154    Fırın inşaatı (Ateş tuğlası ve harç kullanılarak)                     20

155    Fıskiyeli havuz inşaatı                                 15

156    Fosseptik ve rögar onarımı                                 25

157    Fotosel kapı yapımı                                     9

158    Futbol sahasının çimlendirilmesi                             10

159    Futbol sahasının çimlendirilmesi ve dolgu tribün inşaatı                 15

160    Galvanizli direk imali, montajı ve tel çekimi işi                    8

161    Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleriyle boyama,raspalama

ve çapaklama işleri)                                     15

162    Gemilerin temizliği işi                                    20

163    Göletler                                        4

164    Gözetleme kulesi                                     10

165    Granit döşeme kaplama işi                                15

166    Grodoni teras yapımı                                     40

167    Haddehanelerin bakımı ve onarımı (Makinalı ve Malzemeli)             12

168    Hait onarım (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi)             6

169    Halı saha ve sosyal tesisi yapımı                             10

170    Halı sahaya halı döşenmesi (Malzemeli)                         12

171    Halı spor sahası yapımı (inşaatı)                             10

172    Ham petrol boru hattı ve atık su sistemi inşaatı                    8

173    Hamam onarımı                                     15

174    Hammaliye İşi (tahmil-tahliye-işçilik ağırlıklı)                     40

175    Hangar kapısı ve apron kaplama işi                            6

176    Harita alımı işleri                                    14

17’7    Hasarlı oto korkuluklarının tamiri ve yollara montajı                    9

178    Hastane oksijen ve elektrik tesisatı işi                        10

179    Hava alan, havuz rehabilitasyon işi (Apron rehabilitasyonu)            4

180    Hava alanı pat sahalarının onarımı                             7

181    Hava meydanları inşaatı                                7

182    Hava radar ikmal inşaatı                                7

183    Hava üssü kaplamalı sahaların onarımı ve ana pistte grooving işleri        4

184    Hava üssü taksi yolu banket restorasyonu inşaatı                    5

185    Havaalanı kule inşaatı

a) Radar ve haberleşme sistemi dahil                        5

b) Radar ve haberleşme sistemi hariç                        9

186    Havai hat demontaj işi                                15

187    Havai hat toplanması

a) Makinalı                                        6

b) İnsan gücü                                        20

188    Havalandırma ve Klima Tesisatı (Bina)                        8

189    Hayvan barınaklarının onarımı                            15

190    Helezonik engel telinin montajı (tel çekimi) (tel idareye ait)            25

191    Her türlü stablize işleri (hazırlama,nakil,figüre,serme,sıkıştırma)            4

192    Her türlü yapı restorasyon işleri (cami,minâre,türbe,çeşme vb)            25

193    Hidro Mekanik Teçhizat İmalat ve Montajı     ( Kapak, Cebri Boru vb.)        12

194    Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi        12

195    Hizmet binası ile çevre temizliği (makinasız)                        35

196    Islak hacimler onarımı                                15

197    İçme suyu abone bağlantısı                                15

198    İçme suyu borularının onarımı                            12

199    İçme suyu elektrik tesisi işi                                6

200    İçme Suyu İnşaati                                    6

201    İçme suyu kaçak tespit çalışmaları                            12

202    İçme suyu katodik koruma tesisi işi                            6

203    İçme suyu toplama odasında kaptaj, drenaj ve tesisat montajı işi            9

204    İçme suyu, Arıtma tesisi inşaatı                            15

205    İglo tipi cephanelik inşaatı                                7

206    ihata ve istinat duvarları inşaatları

a)Kargir                                        18

b)Beton ve betonarme                                9

207    İlave usturmaca inşaatı                                5

208    İplik ve elyaf ünitesine boru ve makina montajı                     13

209    İskele onarımı                                     7

210    İstinat duvarı onarımı

a) Kagir                                        18         b) Beton ve betonarme                                9

211    İşçi gücü ile Canlandırma Kesimi Yapılması (Ağaçlandırma ve Erozyon

kontrolu çalışmalarında)                                 30

212    İşçi Gücü ile Tekne Tipi ve Akıtıcı Teras Yapılması (Ağaçlandırma ve

Erozyon kontrolü çalışmalarından)                            40

213    Jeotermal su üretim ve taşıma hattı                            7

214    Jeotermal su üretimi, Jeotermal ısıtma ve su soğutma sistemi inşaatı         15

215    Kale onarımı                                        25

216    Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi                10

217    Kalorifer  Tesisatı (Bina)                                 7

218    Kalorifer tesislerinin bakımı,onarımı ve işletilmesi                    30

219    Kalorifer yakımı (İşin sözleşmesinde çalışacak işçi sayısı belirlenmemiş ise)    40

220    Kanalizasyon inşaatı                                    8

221    Kanalizasyon onarımı                                     30

222    Kanalizasyon temizliği (Makinasız)                            35

223    Kanalizasyon ve fossepdik tesisi inşaatları                        8

224    Kanalizasyon ve rögarların bakımı vs onarımı                    20

225    Kapalı garaj inşaatı                                    9

226    Kapalı spor Salonu inşaatı                                9

227    Karayolunun kışlık bakımı ve temizliği                        18

228    Katı atıkların düzenli depolama alanı İnşaatı (Makinalı)                8

229    Kavşaklarda havuz yapılması                                15

230      Kaya dolgu işi                                        6

231     Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi                         10

232     Kesici ölçü kabini montajı                                6

233     Keson kuyu açılması işleri                                30

234    Kompanzasyon tesisatı inşaatı                             3

235     Kömür istihsali (Makinalı)                                3

236     Kömürlerin kırılması,elenmesi istilfenmesi,taşınması                 13

237     Köprü inşaatları

a) Betonarme köprü                                    9

b)Çelik köprü                                        10

c)Kargir köprü                                        18

238     Köprü korkuluklarının yıkanması Temizliği (Makinasız)                 30

239     Lambrilerin bakımı ve onarımı                            15

240     Liman mendirek onarım inşaatı                            15

241     Limanlar ve Barınaklar inşaatı                            6

242     Mahalle ana arterlerinin vakumlu süpürge ile süpürülmesi {Makinalı)         10

243     Mahalle meydanı düzenleme ve çeşme inşaatı                    8

244     Mahalle ve sokakların temizlenmesi ve çöplerin toplanması ile nakliyesi (Makinalı)    20

243     Makinalı kazı ve dekapaj işleri                            3

246     Merdiven basamaklarının karo ile kaplanması                    15

247     Mevcut bina yangın merdiveninin yeniden yapılması ve merdivene

açılan yerlere kutu profillerle kapı ve pencere yapılması                12

248     Mezar inşaatı                                        9

249     Misafirhane tesisi işleri (Dekorasyon)                        19

250     Mlüşavirlik ve proje hizmetleri                            26

251    Müşterek Tesisat (Bina)                                8

252     Nakliye İşleri                                        4

253     Nehir Islahı ve Taşkından Koruma İnşaatları                        6

254     Ocaktan Dolomit veya kuvarsit temini                        6

255     Ocaktan taş çıkarma, işyerine nakli ve işyerinde makinasız kırılması         21

256     Ocaktan taş çıkarma, makina ila kırılması ve yerine nakli                11

257     Odun yükleme, boşaltma ve nakliyesi                        8

258    Organize sanayi bölgesi veya toplu konut alt yapı inşaatı                 15

259    Orman erozyon kontrolü inşaatı                            35

260    Orman içi ağaçlandırma (işin bir bölümü makinalı)                     10

261    Orman sahasının fidan dikimine elverişli hale getirilmesi

(Diri örtü temizliği, yangın ve emniyet yolu ile toprak işleme işleri-makinalı)    6

262    Orman ürünlerinin depoda istifi (Makinalı)                        10

263    Ot alma, Çapa Sürgün Kontrolü Bakım İşi

(Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü çalışmalarında)                    30

264    Ot Biçilmesi (Makinalı)                                 10

265    Ot Ekimi, Tohum Ekimi (Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü çalışmalarında)    25

266    Ot ve sap balyalama İşi                                10

267    Oto korkuluk montajı                                     7

268    Otobüs durağı inşaatı                                    12

269    Otomatik kapı montajı                                10

270    Otopark yapılması                                     12

271    Öğrenci sıra yapımı işi                                15

272    Ön arıtma tesisi                                    9

273    Ön cephelerde bina çelik makaslarının boyanması (İthal Boya İle)            7

274    Paratoner inşaatı                                    7

275    Park alt yapı inşaatı                                    15

276    Park havuzu inşaatı ve çevre düzenlemesi                        18

277    Park ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı                        25

278    Park yapımı                                        15

279    Parke kaldırım döşeme işleri                                18

280    Parkların bitkisellerinin ve tesisatlarının bakımı ve onarımı                30

281    Pazar yeri tadilat işi                                    7

282    Plastik İmalat ve ısı yalıtımlı panel ile cephe kaplama işi                12

283    Plexglas  yemek masası üstü yapımı ve montajı                    10

284    Portatif tribün inşaatı                                    10

285    PTT.Radyoling Plon İnşaatı                                10

286    Rafineri su hatlarının bakım ve onarımı                        12

287     Rafineri tankının gövde saçlarının değiştirilmesi ile kumlama ve

boyanması işi (Malzeme dahil)                            15

288     Rafineri ve petrokimya tesisleri                            9

289    Rafineride ki asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması         12

290     Rafinerinin kuvvet santralinin eski kazanlarının sökümü işi                23

291     Refüj aydınlanma direklerinin (beton) değişimi                    6

292    Refüj bordürü dizilmesi ve refüj toprağının nakli ve düzeltilmesi            9

293     Refüj inşaatı                                        7

294    Regülatörler                                        12

295     Renk değişimli süs havuzları inşaatı                             8

296     Renkli özel kilit taş yapımı işi                                25

297     Repikaj (Fidan üretim çalışmalarında)                         30

298     Restaurant kafeterya inşaatı                                9

299     Rıhtım İnşaatı ile dolgu işleri                                7

300     Sabit asfalt tankları,boru yapımı ve bunların izolasyonu işleri            10

301     Sac bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi,

yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı)                        30

302     Saha tanzimi ve betonlama işleri                             8

303     Sahil kollektör temizliği ve onarımı                            30

304     Sahil yolu bölgesinin anroşman inşaatı                        8

305     Saman balyalama işi                                    15

306     Sanat yapıları (menfez geçitler,istinat duvarı, tahkimat vb)                9

307     Selevir sulamasının bakımı ve onarımı

a) Makinalı                                        10

b) İnsan gücü ile                                    20

308    Seramik dekorlama işi

a)Fabrikasyon seramik kullanılırsa                            10

b) Sanatsal seramik kullanılırsa                            25

309     Sert PVC profil ile ısıcam takılması                            10

310     Sifonlar                                        12

311     Sıhhi Tesisat (Bina)                                    9

312    Silis (Döküm) kumunun temini ve nakli                        8

313    Sinyalizasyon tesisi işleri                                7

314    Soğuk Hava Deposu İnşaatı                                 7

315    Söküm ve Ambalajlama (İşçilik + Makinalı )(Fidan ve Üretim çalışmalarında)    25

316    Söküm ve Ambajlama ( Makinalı ) (Fidan ve üretim çalışmalarında)        15

317    Spor tesisi inşaatı                                    25

318    Su artıma tesislerinin tadilatı                                10

319    Su borusu paket tipi buhar kazanının onarım işi                    15

320    Su borusu (PVC boru ile) döşenmesi inşaatı                        6

321    Su deposunun bakımı ve onarımı                             12

322    Su İsale hattı inşaatı                                    6

323    Su kulesi onarımı                                     15

324    Su soğutma kulesi İmalatı ve montajı                         6

325    Su sondaj ve enjeksiyon işleri                            6

326    Su tankı İmalatı                                    11

327    Su tasfiye tesisi ve su deposu inşaatları                         11

328    Su yolunun temizlenmesi (insan gücü ile)                        50

329     Sulama şebekesi ve regülatör inşaatı (klasik sistem makinalı)            12

330    Sulama Tesisi veya Kanalı İnşaatları

a)Klasik sistem                                     12

b)Borulu sistem                                     10     c)Kanalet sistemi                                     9     d)Sprinker sistem                                     9

331    Suni çim saha inşaatı                                    10

332    Sur onarımı, restorasyonu ile çevre düzenlemesi                    25

333    Superfosfat fabrikası NPK-1 tesisi ilave elek imal ve montajı            10

334     Şehir EIektrik Tesisatı İnşaatıı ( köy kasaba dahil)

a)Beton direkli (direk imali fabrikasyon)                        6

b)Kaynaklı demir direkli                                8

335     Şehir havagazı tesisatı İnşaatı                             10

336     Şehiriçi ankesör kabini yapımı                            12

337     Şehiriçi doğalgaz boru hattı inşaatı (%50’ye kadar malzemeli)             10

338     Tahmil tahliye işleri (karada ve limanda)

a)İnsan gücü ile makinasız                                 40

b)Makinalı                                        7

339     Tank boyama ve temizleme işi                             10

340     Taş bordür imali                                    40

341     Taş kırma işleri

a)Makinalı                                         6    b)Makinasız                                        40

342     Taş ocaklarında galeri açılması (Makinalı)                        8

343     Teknolojik kalıplı ve hazır betonlu prefabrik elemanlı su arıtma tesisi

pompa istasyonları ve yaklaşım yolları inşaatı                     6

344     Tel örgü işleri (kafes tel vb)                                9

345     Telefon santral binalarının elektrik ve çevre topraklama işi             10

346     Telekominikasyon tesisi işleri                                5

347     Televizyon kulesi inşaatı                                9

348     Temel kazık işleri (fore, B.A.Çakma,çelik)                         6

349     Tenis kortu sahası yapımı                                10

350     Terma, plastik boya ile yol çizimi ve soğuk yol çizgi boyasının silinmesi,

a)Malzeme makina dahil                                 6

b) Malzeme ve makina hariç                                25

351     Termik santralin kazan dairesinin yenilenmesi (revizyonu)                10

352    Termik santralinin kömür kanallarının onarımı                     8

353    Termik Santrallar İnşaatı

a)Komple İnşaat                                     8     b)Elektro Mekanik Techizat Montajı                            10     c)Kömür Hazırlama ve Kül Atma Tesisleri                         8

354    Terzilik işleri                                         20

355    Tohum Çıkarma (Fidan üretim çalışmalarında)                     25

366    Tonos yapımı işi    .                                 10

357    Toprak yüzeyli antreman sahası İnşaatı                        12

358    Tören alanının (zemin) mermerle kaplanması.                    10

359    Trafik İşaret levhaları için taşıyıcı ünite (portik) direk yapılması ve montajı

a) Makinalı                                         5

b) Makinasız                                         14

360    Trafo Merkezleri Montajı

a)Bina tipi                                         6

b)Direk tipi                                        8

c)Şalt tesisi                                         7

361    Tretuvar onarımı                                     14

362    Tribün İkmal inşaatı (betonarme)                            12

363    Tuz yığın yeri ıslahı                                    15

364    Tünel içine seramik kaplama işi

a)Malzemesiz                                        30

b) Malzemeli                                         10

365    Tünel kalıp sistemi ile yapılan bina inşaatı                        7

366    Tüneller ve Metrolar

a)10 m2 küçük alanlar                                9

b)10 m2 büyük alanlar                                5

367    Tüp ve Kap Doldurma (Fidan üretim çalışmalarında)                25

368     Tütün yükleme, nakli ve boşaltılması işi (yükleme insan gücü ile)             25

369     TV.binası ve stüdyo inşaatı                                8

370     Uzay sistemli çelik çatı inşaatı                            15

371     Ürün silosunun iç yüzeyinin kumlanması ve boyanması                15

372     Varyant yol inşaatı                                    5

373     Yağmur oluklarının onarımı                                15

374     Yağmurlama sistemi ile hububat sulaması                         9

375     Yağmur suyu baksı deplase hattı inşaatı                         10

376     Yalıtım (izolasyon) işleri                                12

377     Yangın alarm tesisinin yenilenmesi                             10

378     Yangın havuzu inşaatı                                    9

379     Yanık orman sahasının örtü temizliği                         20

380     Yapıların restorasyonu                                25

381     Yaya ulaşım bölge düzenlenmesi işi                             14

382     Yemek (tabldot) işleri                                    20

383     Yemekhane tanzimi İşi                                15

384     Yer üstü geniş hat demiryolu sinyalizasyon sistemi                     7

385     Yeraltı Kablosu Döşeme İnşaatı (Elektrik, telefon vb.)

a)Makinalı                                        3

b)Elle (Makara)                                    6

386     Yeşil alanların bakımı ve gübrelenmesi                         12

387     Yol aydınlatılması işi                                    10

388     Yol bakım,onarımı ve müteferrik işler                        7

389     Yol çevre (istinat) duvarı inşaatı, Aydınlatma ve dolgu işleri            12

390     Yol çevresi yeşil alanlarının düzenlenmesi                        25

391     Yol inşaatı                                        4

392     Yol şebeke planı                                    25

393    Yol tamiratı                                         7

394    Yol, yağmursuyu, ıstinat duvarı, asfalt ve yaya kaldırımı düzenleme inşaatı     12

395    Yolcu gemisi tatlı su tanklarının boyanması                         15

396    Yollara asfalt yama işleri

a)Malzemeli                                         7        b) Malzemesiz                                     15

397    Yollara ızgara yapılması, asfalt dökülmesi ile tretuvar ve düzenleme inşaatı     9

398    Yollara kardireklerinin dikimi

a)Makinalı                                         5

b) Makinasız                                         20

399    Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hattı İnşaatı (Komple)

a)Beton direkli (Direk imali fabrikasyon)                         6

b)Kaynaklı demir direkli                                 8

c)Galvanizli civatalı (demir) Çelik direkli (Direk imali fabrikasyon)             7

400    Yüzme havuzu bakım ve onarımı                            10

Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar eryaman Etimesgut hasanoğlan kayaş Kıbrıs köyü boğaz içi